Nadace je jednou z forem podnikání jako právnická osoba. Podle českého práva se jedná o tzv. účelové sdružení majetku a je jedním z typů fundace. Je upravována Zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
Účel, za kterým je nadace zřizována, je ve většině případů veřejně prospěšný – např. ve formě ochrany duchovních hodnot, lidských hodnot, apod. (zákonná definice slovního spojení „veřejně prospěšný“: darované peníze.jpgVeřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu). Není však výjimkou ani dobročinný účel, kterým může být podpora určité skupiny osob, které tuto pomoc potřebují. Nově lze i touto formou podnikat za účelem zisku, ten však musí jít výhradně na podporu hlavní činnosti.
Název musí vždy obsahovat slovo „nadace“ a zároveň z něj musí být patrný účel tohoto podnikání. Pokud společnost dlouhodobě nesplňuje podmínku minimálního vkladu (500 000 Kč), může se transformovat na nadační fond. Je to také jeden z typů fundace, nemá však stanovenou minimální hodnotu vkladu, nepočítá se ani s jeho dlouhodobou existencí. Běžně zaniká vždy po vyčerpání finančních prostředků.pomocná ruka.png
Nadaci lze založit pomocí nadační listiny, která musí obsahovat náležitosti, jako je název společnosti, účel podnikání, sídlo společnosti a její zakladatelé, a musí zde být uvedeny vklady v min. hodnotě 500 tis. Kč, které mohou být ve formě jak peněžité, tak i nepeněžité. Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada, u obou je povinné mít alespoň 3 členy.
Veřejně dostupné zdroje uvádí, že v České republice najdeme přes 700 nadací. Mezi známé patří Nadace Dobrý anděl, Nadace Partnerství, či Nadace Naše dítě.